Skip to main content

Privacyverklaring

Beter thuis met dementie gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Deze verklaring heeft als doel om inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom dat nodig is. Dit doen wij altijd zorgvuldig en veilig. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens bij het uitvoeren van onze plichten als zorgverlener. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast krijgen wij uw gegevens van andere zorgverleners, zoals huisartsen en  ziekenhuizen.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken uitsluitend uw gegevens die nodig zijn om medische zorg aan u te verlenen.  Het gaan dan om gegevens als uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, uw burgerservicenummer en gegevens over uw gezondheid. 

Wij bewaren uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het verlenen van zorg aan u en zolang de wet* ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens vernietigen.

* Onder meer de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. Dit doen wij op een beveiligde manier en alleen als dit noodzakelijk is. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen dat zij ook vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Welke rechten heeft u als cliënt?

Als cliënt heeft u verschillende rechten om invloed uit te oefenen op de gegevens die wij van u verwerken:

1. Recht op inzage in gegevens

U kunt ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt alleen gegevens over uzelf opvragen, niet over anderen.

2. Recht van aanpassen, aanvullen, beperken, meenemen of verwijderen van de gegevens

Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek uw dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Als het niet kan, kunt u nog wel uw eigen verklaring in het dossier laten opnemen.

3. Intrekken van uw toestemming

Als u aan ons toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, kunt u deze toestemming ook weer intrekken. U doet dit op dezelfde wijze als waarop u toestemming heeft verleend.

4. Bezwaar tegen verwerking gegevens

U kunt bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt ons dan vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan niet altijd, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te verwerken. U moet in zo’n geval kunnen aantonen dat de verwerking nadelige gevolgen voor u kan hebben.

Wilt u uw gegevens inzien, dan kunt u dit vragen aan de contactpersoon voor uw zorg.

Gegevens via onze website

Via Google Analytics verzamelen wij en analyseren informatie over het gebruik van de website, zoals aantal bezoekers, duur van het bezoek en bezoek aan specifieke pagina’s. Voor het gebruik van Google Analytics hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. We delen deze gegevens niet met andere partijen. De informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website: een deel van het IP-adres is voor ons onleesbaar gemaakt.

Om deze gegevens te verzamelen, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het gebruik van cookies kan door de bezoeker worden aangepast via de instellingen in de browser. In dat geval is het echter mogelijk dat onderdelen van de website niet gebruikt kunnen worden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend van toepassing op de website van Beter thuis met dementie. Beter thuis met dementie is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het privacybeleid van websites van derden, die via de site van Laurens door middel van links te bereiken zijn.

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Onderstaande contactgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor vragen over privacy zaken. Voor andere contactgegevens kijkt u op deze pagina.
Leon Jeijsman, Compliance Officer.
privacywet@laurens.nl
010 286 25 61